صفحه ها
دسته
توجه
دختر پرستار زیبای مسیحی(5مطلب)
{ یتیم نوازی ممنوع ؟نماز.دعا. آش رشته.غیبت آزاد}
www.qaraati.ir
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 61572
تعداد نوشته ها : 47
تعداد نظرات : 0
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان
اسب عرب راهوارونجیب !

سران عرب راهوارترونجیب تر؟!

 عرب جاهلی دغدغه خاطری جز معاش زندگی روزانه خود نداشت شیر شتر وپشم آن ودر نهایت درخت خرمایی که گاهی در منطقه ای وجود داشت خوی بیابانگردی وآزار گرمای طاقت فرسا هرگونه تفکر وخلاقیت را از آنها گرفته بود بردگی وبرده داری سنت دیرینه آنان بود جنگ های قبیله ای مرسوم زندگی این جماعت بود زن بارگی وتعدد زنان به واسطه همین جنگ ها بوده است که می خواسته اند فرزندانشان زیاد شود تا بتوانند در نزاع های قبیله ای پیروز شوند وکسانی که دختر داشتند یا مجبور بودند که آنان را به واسطه شرمندگی خود زنده بگور نمایند یا اینکه در مخفی گاه دختر بی گناه را پناه دهد بواسطه نداشتن فرهنگ وتمدن تنها چیزی که در وجودشان نهفته بود فرهنگ بت پرستی بود آنان هر خانواده وهر قبیله برای خودشان بتی ساخته بودند از سنگ وچوب ومی پرستیدند با اینکه خودشان سلیقه وذوق ساختن همین بت ها را هم نداشتند عرب جاهلی بت خودرا به اقوام دیگر می داد تا برایشان بسازد دوستی به شوخی می گفت هر کدام از بت های بیادگار مانده از دوران جاهلیت را بخوبی باز دید کردم متوجه شدم ساخت صنایع دستی اصفهان است چون عرب جاهل حتی قاشق چوبی هم نداشت تا غذا بخورد آنان با دست غذا می خوردند ودر اصل غذای آنها بعد از شیر شتر وحیوانات بیابانی از ملخ گرفته تا سوسمار تا گوشت خشک شده در آفتاب بود عرب جاهلی خواندن ونوشتن را نمی دانست وکاری به آن نداشت قومی وحشی وبیابانگرد بود که محصور در بیانهای سوزان بود وزندگی می گذراند بطوری که هیچگاه طمع حمله حکومت های آن زمان را بر نمی انگیخت چون چیزی نداشتند  در کنار عرب جاهل .تمدن شکوهمند ایران با تمام قدرت می درخشید که در آن تمدن وفرهنگ جاری بود دین ودینداری وجود داشت مردم اعتقاد به کردار نیک وپندار نیک داشتند حکومت ها وحاکمان خودشان را بواسطه روحانیان بیمه کرده بودند قدرت روحانیان در دربار های این حاکمان بشدت قابل بررسی بود مردم آب وخاک وآتش را مظهر پاکی می دانستند وبه آن احترام می گذاشتند هر چیز ناپاکی باید بسوزد تا تبدیل به خاک پاک شود مالیات ها وقوانین مالیاتی در سراسر کشور جاری بود قوانین حکومتی در سراسر کشور اجرا می شد در اقتصاد هم ترقی بحد بالای خود بود جاده ابریشم بواسطه حرکت کاروانهای تجارتی ایرانیان در جهان مشهور بود کشوری با گستردگی زیاد واداره قدرتمند با تسلط کامل بر مرزها ومرزداری با قدرت نظامی قوی که لشگر های گرانی را اردو کشی وسازماندهی وتدارکات رسانی می کردند با فتوحات قابل تقدیر برای آزادی ملت ها نه کشور گشایی بیان آزدی دین واندیشه های دینداری کشوری با تمدن بزرگ که اقوام مختلف با صلح وثبات در کنار همدیگر زندگی می کردند هیچگاه در تاریخ ایران مشاهده نشده است که قومی یا قبیله ای را بخاطر داشتن دین ونژاد کشتار یا آزار داده باشد همواره ادیان ومذاهب مختلف در کنار هم بوده اند وهر گونه تعرض به قوم وقبیله ای تجاوز به ایران بوده وبا قدرت قهری ایرانیان مواجهه شده است وهر گاه بواسطه سستی یا بی کفایتی حاکمی ایرا ن شکست خورده باز دشمنان در اندیشه های سیاسی واجتماعی ایرانی ذوب شده اند از اسکندر مقدونی گرفته تا محمود افغان وتا مغولان خونخوار وتا بوجود آمدن اندیشه اسلامی وسقوط ایران بدست اندیشه های الهی پیامبر اسلام واینجاست که مشخص می شود ایرانی از هر چیزی بهترینش را انتخاب می کند وقتی که اندیشه فکری دین اسلام در سرزمین ایران گسترش یافت وتجار ایرانی وسیاست مداران آن زمان دانستند که دین پیامبر دین الهی است ومی تواند باعث شکوفا شدن تفکر ایرانی شود دست از حمایت حاکمان بر داشتند وبا آغوش باز از اسلام استقبال کردند آنهم نه اسلامی که الوده باشد نه اسلامی که خوار باشد وذلیل بلکه اسلام ترقی خواه اسلام ناب محمدی اسلامی که سلمان فارسی را در کنار پیامبر می نشاند وبلال سیاه پوست را عرب وعجم را ترک وبلوچ ومسیحی ویهودی وزرتشتی را پس ایرانی مقهور عرب بادیه نشین ملخ خوار نشد بلکه تابع وپذیرای دین اسلام آنهم بهترین آن شد ایرانی هوشمند توانست حاکمان بی لیاقت عرب را که داعیه اسلام می کردند از سر راه خود بردارد اندیشه های ناب را از آنان بگیرد .امروز ما افتخار می کنیم ایرانی هستیم وبا اسلام ناب وشکوه واقتدار ایرانی از مردم مظلوم فلسطین یعنی عرب هایی که در حال ذره ذره مردن هستند دفاع می کنیم در مقابل جنایت کاری می ایستیم که سران جاهل عرب به پای آنها می افتند وبرایشان کمپ دیوید ها وغیره را می آفرینند ما افتخار داریم که دوباره  ایرا ن شکوهمند دروازه های ترقی را یکی پس از دیگری پشت سر می گذارد اقتدار ایران در دریا ها وافتخارات ایران در فضا در تمدن در اقتصاد وامروز دوباره شاهد هستیم که اعراب جاهلی در کنار تمدن شکوهمند ایران حضور دارد کسانیکه بجای بت پرستی ترقی کرده اند وهر قبیله وقومی بتی دارد از جنس چاه نفت چیزی جز این بت را نمی بیند کاری به دیگران ندارد حتی اگر بداند که چاه نفتش در خطر است پدر وبرادر خودش را هم تقدیم اسرائیل می کند تا چاهش تا شکمش وتا زیر شکمش راحت باشد نژاد اسب عرب اصیل است راهوار خوش خرام خوب می دود آرام است جز دویدن وخوردن واستراحت اندیشه ای ندارداما سران عرب نجیب ترند راهوارترند بیشتر سواری می دهند خوب می دوند خوب  رام هستند  اما اسب ترکمن اسب جنگ است اسب رزم است اسب افتخار است اسب دلاوری به کسی جز ترکمن سواری نمی دهد حتی اسب های ایرانی هم متمدن تر از سران جاهل عرب است .نوسنده شریف

نطر دهید ادامه دهم یا نه

دسته ها :
جمعه چهارم 2 1388
احمدی نژاد درون کشتی نوح (ع)

برهنگی فرهنگی وفرهنگ برهنگی

حضرت نوح (ع) وقتی که از هدایت قوم خود مایوس شد وقرار بر این شد که کشتی خودرا بسازد آنهم در خشکی برای بسیاری از مردم سنگین آمد وشروع به تمسخر کردن او نمودند وبه همدیگر بیان می کردند که نوح دیوانه شده است در خشکی به فاصله خیلی زیاد از دریا کشتی می سازد ما چگونه نجات بخشی کسی را باور کنیم که این همه درخت را قطع کرده وچیز بیهوده ای می سازد آنها اعتقاد بر آزادی بیان داشتند آزادی اندیشه وآزادی انسان که ما نباید از کسی دستور بگیریم که می خواهد برای ما محدودیت بیاورد حالا که از دستوراتش سر پیچی می کنیم کشتی در خشکی می سازد پس او با آزادی ما مخالف است وما با دستورات او آنها در توحش وتوهم خود زندگی می کردند ونوح پیامبر در ماموریت خود آراو واستوار ادامه مسیر می داد پیامبر خدا می ساختند  وآن مردم میباختند  تا اینکه آن نبی خدا دستور یافت تا از حیوانات جفت جفت بیاورد وجداگانه در کشتی جای بدهد انسانها دمکراسی خواه نیامدند اما حیوانات وحشی تن به آن محدودیت دادند وتفاوت دمکراسی انسانهای آزادی خواه به روش خودرا با دمکراسی به روش پیامبر خدا را فهمیدند حیوان وحشی بی تمدن نجات یافت وانسان متمدن مغرو غرق شد .دکتر احمدی نژاد با گامهای استوار خود بار ها وبار ها در همه جا نژاد پرستی را محکوم کرده است شاید عده ای بیان می کردند که این یک مخالفت سیاسی است برای بقای جمهوری اسلامی اینها می خواهند مردم را تحریک کنند علیه یک دشمن فرضی خارجی که همواره مردم را تهدید می کنند وبه این واسطه حکومت خودرا تداوم می دهند اینها در مبارزه رویا رو با اسرائیل کوتاه می آیند  ویا عده ای که بیان می نمودند اسرائیل با ما کاری ندارد ما چرا برای خود درد سر درست کنیم ما آزادی می خواهیم به روش غرب دمکراسی غربی و یا عده ای که بیان کنند ما نباید کاری به اعراب داشته باشیم اعراب همانطور که اسب هایشان برای دوندگی مناسب است سرانشان بهتر دوندگی می کنند ما هم ایرانی هستیم اگر خواستیم ما هم گاهی سوارشان می شویم و....احمدی نژاد یک فرد نیست احمدی نژاد یک رییس جمهور نیست احمدی نژاد نماینده مردم ایران نیست احمدی نژاد به ایران تعلق ندارد  احمدی نژاد حزب الله نیست  اما همه اینها در وجود اندیشه احمدی نژاد است .احمدی نژاد نماینده انسانیت انسان است که دعوت به دعوت توهم وتوحش غرب پا در اند یشه آنها نهاد  او با اندیشه وفرهنگ آنها  حرف خود آنها را بیان کرد او چیزی جز بیان واندیشه دمکراسی غربی را بیان نکرد حتی مقداری از دمکراسی اسلامی را نگفت تنها شعار های آنها را دوباره تکرار کردحتی  آن قوم متوحش ننتوانستند تحمل افکار خودشان را داشته باشند  .ملتی که شعار دهد وشعور نداشته باشد ملتی که انسانیت را فدای دنیا پرستی کرده ملتی که معنویت را فدای شهوت کرده ملتی که در توهم به سر می برد هرگز تحمل شنیدن شعار های بی شعور خودرا ندارد وهمانند قوم نوح (ع) محکوم به شکست می باشد اما مردمی که نجات می خواهند وکرامت انسانی را در نظر دارند  حتی اگر در خشکی کشتی بسازند مردم رستگاری هستند .این عدم تحمل این انسان کشی ومحکوم کردن هویت انسانی توسط همان هایی که می خواهند با نژاد پرستی مبارزه کنند وخودشان در حقیت نژاد پرست هستند اخطار واضحی است به آنانی که هنوز فکر دمکراسی غربی را دارند ودل در گرو آن دمکراسی نهاده اند امروز احمدی نژاد نماینده ملت ایران است ملتی با سابقه  چند هزاران سال  حکومت حکومت های مقتدر ایرانی این هشداری است به سران سواری بده عرب که بدانند ایران قدرتمند اندیشه های برتر دارد اندیشه هایی که کرامت وعزت انسانها را به همراه می آورد وبرایش مهم نیست از چه نژاد وچه رنگی است این شعار امروز ایرا نیست این شعار جمهوری اسلامی نیست این شعور فرهنگ وسنت ایران است این مرام ومنش ایرانی است همچنانکه در سنگ نبشته های حکومت های قدیم ایران زمین آن موقع که عرب بادیه نشین دخترانش را زنده بگور می کرد واندیشه ای جز شترش نداشت  می بینید که آزادی بیان آزادی دین وآزادی اندیشه وخط وزبان را بر سنگ ها حجاری کرده اند .احمدی نژاد هنوز از منطق ایرانی اندیشه های انسانی ایرانی حرفی به میان نیاورده است احمدی نژاد هنوز کرامت معنوی اسلام را برای انسان بیان نکرده است او هنوز نگفته است انسان خلیفه وجانشین خداست هنوز نگفته است روح خدا در کالبد انسان به ودیعه گذارده شده است .احمدی نژاد بازبان فرهنگ ودمکراسی غربی حرف زد اما آنها حتی زبان خودشان را نفهمیدند فرهنگ خودشان را نفهمیدند شعور وشعار خودشان را نفهمیدند آیا این چنین مردم می توانند داعیه پرچمداری کرامت انسانی را داشته باشد آنها حتی به نژاد پرستی خودشان هم احترام نگذاشتند احمدی نژاد از همان حماقت خودشان بر علیه خودشان سخن راند اما آنقدر احمق بودند که حماقت خودشان را هم نفهمیدند . ای کاش زنده یاد جلال آل احمد نویسنده فرهنگ برهنگی زنده بود تقدیم به آنها که دنبال دمکراسی غرب هستند   .......... نویسنده : شریف

نظر دهید

دسته ها :
پنج شنبه سوم 2 1388
X